Ekonomika. Podręcznik.Część 1

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik Ekonomika. Część 1 został opracowany na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009. Jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty.

Ekonomika. Część 1 obejmuje następujące działy programowe:
* normy regulujące współżycie międzyludzkie,
* wizerunek pracownika,
* stosunki interpersonalne,
* samoocenę,
* działalność produkcyjną, handlową i usługową jednostki organizacyjnej,
* gospodarowanie zasobami majątkowymi.

Każdy rozdział podręcznika zawiera:
* odniesienie do standardu wymagań egzaminacyjnych i określenie umiejętności ucznia, które musi nabyć aby je osiągnąć;
* usystematyzowane treści nauczania, adekwatne do nich pozycje literatury i adresy internetowe;
* różnego typu zadania testowe, które służą kształtowaniu pożądanych umiejętności i zachowań oraz umożliwiają sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności; wśród zadań testowych dominują zadania wielokrotnego wyboru przygotowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego (z którymi uczeń spotyka się na etapie pisemnym egzaminu zawodowego).

Treści podręcznika są skorelowane z treściami pozostałych przedmiotów ekonomicznych, a przede wszystkim z rachunkowością. Kontynuacją Ekonomiki. Część 1 jest Ekonomika. Część 2 i Część 3.