Zarządzanie personelem w małej firmie

Opublikowany Autor blogksiazki

Podkreśla się powszechnie, że jedną z barier ograniczających rozwój małych firm są trudności związane z kierowaniem ludźmi. Każde tego typu przedsiębiorstwo ma wprawdzie własną specyfikę i nie istnieje jeden wzorzec postępowania, którym powinni się kierować właściciele, jednak możliwe i pożądane jest dopasowanie prezentowanych tu modeli działania do konkretnych potrzeb, uwarunkowań i okoliczności.

Omawiając zatem specyfikę zarządzania ludźmi w małej firmie (rozumianej tu jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób), autorka skupia się na zagadnieniach, których znaczenie można uznać za strategiczne:
rekrutacja i selekcja – wybór sposobu ich przeprowadzenia i szczegóły postępowania,
rozwój i doskonalenie pracowników – adaptacja i kariera zawodowa w firmie, szkolenia,
motywowanie i wynagradzanie personelu – teorie motywacji a praktyka zarządzania, <
kształtowanie systemów wynagrodzeń,
systemy ocen – kryteria, przegląd metod, prowadzenie rozmów oceniających,
rozstanie z pracownikiem jako sprawdzian kultury organizacyjnej – postępowanie przy zwalnianiu zatrudnionych.
Przegląd opisywanych dotąd w literaturze modeli i przytaczane wyniki badań zapewniają solidną podbudowę teoretyczną prezentowanych zagadnień, zaś odwołanie się do konkretnych przykładów z dzisiejszej polskiej rzeczywistości gospodarczej zwiększa praktyczną przydatność książki jako przewodnika dla menedżerów i właścicieli firm.