Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym – komentarz

Opublikowany Autor blogksiazki

"Komentarz jest pierwszym w Polsce tak kompletnym opracowaniem poświęconym zawodowi biegłego rewidenta oraz standardom kierującym wykonywaniem zawodu. Istotny jest także moment ukazania się książki-szeroko pojęty auditing w Polsce znajduje się bowiem w okresie przełomowych zmian charakteryzujących się w szczególności przebudową organów samorządowych (powstaniem Komisji Nadzoru Audytowego) oraz reorganizacją dotychczas funkcjonującego systemu zapewnienia jakości rewizji finansowej. (…) Wychodzi naprzeciw rosnącym oczekiwaniom stawianym biegłym rewidentom, wynikającym z potrzeby harmonizacji prawa europejskiego w zakresie usług audytorskich, w obliczu globalizujących się rynków. (…) Komentarz stanowi cenną pozycję literaturowa przede wszystkim dla kandydatów na biegłych rewidentów, aplikantów, jak i samych biegłych rewidentów. Może służyć także: studentom, słuchaczom podyplomowych studiów i kursów specjalistycznych jako jedno z podstawowych źródeł wiedzy o zawodzie biegłego rewidenta. (…) Może być wykorzystywany w szczególności w kształceniu studentów kierunku Finanse i Rachunkowość. (…)".
z recenzji dr hab. Ewy Walińskiej, prof. nadzw. UŁ