System prawa finansowego. Tom 2. Prawo finansowe sektora finansów publicznych

Opublikowany Autor blogksiazki

Przygotowując cztery tomy "Systemu prawa finansowego", założyliśmy, że opracowanie to powinno:
umożliwić zrozumienie prawa finansowego i jego funkcji,
wskazać jego miejsce w systemie prawa,
przedstawić instytucje finansowe będące przedmiotem prawa finansowego oraz wykazać, w jakim stopniu i z jaką skutecznością realizują one funkcje finansów publicznych i prawa finansowego,
omówić problemy, które wiążą się z tworzeniem, wykładnią, stosowaniem i egzekwowaniem przepisów prawa finansowego,
pokazać udokumentowany dorobek nauki prawa finansowego na świecie i w Polsce.
Tom II Systemu prawa finansowego – Prawo finansowe sektora finansów publicznych – ma oryginalny w polskiej literaturze przedmiotu tytuł i zakres. Przestało bowiem wystarczać, w związku z nowymi zjawiskami występującymi od kilku lat w Polsce, posługiwanie się instytucjami i przepisami budżetowymi w rozwiązywaniu współczesnych problemów finansów publicznych. Niezależnie od udziału nauki zaczęła kształtować się w tym względzie nowa część prawa finansowego, obejmująca dawne prawo budżetowe oraz prawo innych elementów gospodarki finansowej sektora finansów publicznych. Stanowi to nie tylko szersze, całościowe ujęcie tej tematyki, ale rodzi zupełnie nowe zjawiska i problemy do rozwiązania. Z tego względu bardzo ważne jest znalezienie adekwatnej nazwy oraz ustalenie zakresu przedmiotowego tej nowej części prawa finansowego. Niniejsza publikacja prezentuje jej podstawowe elementy oraz kluczowe problemy.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że główne rozważania przedmiotowego tomu oparte są albo odnoszą się bezpośrednio do nowej ustawy o finansach publicznych, obowiązującej od 1 stycznia 2010 r. Prócz tego w kilku opracowaniach znajdują się obszerniejsze analizy niektórych przepisów Traktatu z Lizbony, co stanowi dodatkowy walor tej pracy.