Prawo bankowe

Opublikowany Autor blogksiazki

Spis treści:
Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp
CZĘŚĆ I
Rozdział 1. Prawo bankowe w systemie prawa
1.1. Prawo bankowe jako dział prawa o charakterze kompleksowym
1.2. Związki prawa bankowego z podstawowymi gałęziami prawa
1.2.1. Prawo bankowe a prawo finansowe
1.2.2. Prawo bankowe a prawo cywilne
1.2.3. Prawo bankowe a prawo administracyjne i karne
1.3. Źródła prawa bankowego
1.3.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
1.3.2. Ustawy
1.3.3. Akty podustawowe
1.4. Harmonizacja z prawem wspólnotowym
Rozdział 2. System bankowy
2.1. Pojęcie i zasady systemu bankowego
2.2. Kształtowanie się współczesnego systemu bankowego
2.3. Struktura systemu bankowego
2.3.1. Dwupoziomowość systemu bankowego
2.3.2. Relacje wewnątrzsystemowe
2.3.3. Niebankowe elementy systemu bankowego
2.4. Rodzaje banków
Rozdział 3. Narodowy Bank Polski jako centralny bank państwa
3.1. Istota i funkcje banku centralnego
3.2. Status prawny Narodowego Banku Polskiego
3.3. Cele i zadania ustawowe Narodowego Banku Polskiego
3.4. Organy Narodowego Banku Polskiego
3.4.1. Prezes
3.4.2. Rada Polityki Pieniężnej
3.4.3. Zarząd
Rozdział 4. Status prawny banków
4.1. Ustawowa definicja banku
4.2. Szczególne obowiązki ustawowe banków
4.3. Szczególne uprawnienia ustawowe banków
Rozdział 5. Tworzenie i organizacja banków
5.1. Ogólne zasady tworzenia banków
5.2. Zezwolenie na utworzenie banku oraz zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez bank
5.3. Tworzenie za granicą banku przez bank krajowy oraz tworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju
5.4. Tworzenie i organizacja banku państwowego
5.5. Tworzenie banków w formie spółek akcyjnych
5.6. Tworzenie banków spółdzielczych
5.7. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział 6. Grupowanie, zrzeszanie, łączenie się i podział banków
6.1. Uwagi ogólne (wprowadzające)
6.1.1. Pojęcia związane z koncentracją gospodarczą przedsiębiorców na rynku finansowym i w sektorze bankowym
6.1.2. Źródła regulacji prawnych koncentracji gospodarczej w sektorze bankowym
6.2. Grupy bankowe
6.3. Reglamentacja obrotu akcjami lub udziałami banku
6.4. Łączenie się banków
6.4.1. Łączenie się bankowych spółek akcyjnych
6.4.2. Łączenie się banków spółdzielczych i banków państwowych
6.5. Zrzeszanie się banków
6.5.1. Dobrowolne zrzeszanie się banków
6.5.2. Obligatoryjne zrzeszanie się banków
6.6. Tworzenie i przystępowanie do izb gospodarczych oraz inne formy współpracy banków
6.6.1. Przystępowanie banków do izb gospodarczych
6.6.2. Inne formy współpracy między bankami
Rozdział 7. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku
7.1. Uwagi ogólne
7.1.1. Źródła prawa i cechy procedur sanacyjnych
7.1.2. Pojęcie i rodzaje sanacji banku
7.2. Postępowanie naprawcze
7.2.1. Sanacja autonomiczna
7.2.2. Sanacja komisaryczna
7.3. Zakończenie działalności banku
7.3.1. Wprowadzenie
7.3.2. Sanacja likwidacyjna poprzez przejęcie banku
7.3.3. Sanacja likwidacyjna poprzez nabycie przedsiębiorstwa upadłego banku
7.3.4. Likwidacja banku
7.3.5. Upadłość banku
Rozdział 8. Gospodarka finansowa banków
8.1. Uwagi ogólne (wprowadzające)
8.2. Fundusze własne banków i ich struktura
8.3. Wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej i współczynnik wypłacalności
8.4. Limity koncentracji zaangażowań i próg koncentracji kapitałowej
8.5. Rezerwy tworzone przez banki
Rozdział 9. Nadzór bankowy w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym
9.1. Nadzór bankowy w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym
9.1.1. Uwagi wprowadzające
9.1.2. Cele i zakres nadzoru finansowego
9.1.3. Zadania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie sprawowania nadzoru zintegrowanego nad rynkiem finansowym
9.2. Pojęcie, cechy i cele nadzoru bankowego
9.2.1. Cele, zadania i funkcje nadzoru bankowego
9.2.2. Cechy nadzoru bankowego
9.2.3. Zakres podmiotowy nadzoru bankowego
9.2.4. Współdziałanie nadzorców jako zasada wykonywania nadzoru bankowego
9.3. Zakres przedmiotowy nadzoru bankowego
9.3.1. Czynności a zadania nadzoru bankowego
9.3.2. Charakter prawny uchwał Komisji Nadzoru Finansowego (norm ostrożnościowych)
9.4. Organizacja nadzoru bankowego
9.4.1. Modele organizacji nadzoru bankowego
9.4.2. Organizacja nadzoru bankowego w ramach zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym
9.4.3. Zasady finansowania nadzoru
9.5. Środki nadzoru bankowego
9.5.1. Klasyfikacja środków nadzorczych
9.5.2. Zasady stosowania środków nadzoru bankowego
9.5.3. Charakter prawny środków nadzoru bankowego
9.6. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych
9.7. Nadzór skonsolidowany
9.8. Nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi
Rozdział 10. System gwarantowania depozytów
10.1. Istota systemu gwarantowania depozytów
10.2. Status prawny i struktura organizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
10.3. Obowiązkowy system gwarantowania depozytów
10.4. Działalność pomocowa
10.5. Działalność kontrolno-analityczna
CZĘŚĆ II
Rozdział 11. Czynności bankowe jako instytucja prawa bankowego
11.1. Pojęcie i katalog czynności bankowych
11.2. Czynności bankowe a działalność bankowa
11.3. Rola i znaczenie czynności bankowych jako instytucji prawa bankowego
11.4. Usługi finansowe w Unii Europejskiej a czynności bankowe
11.5. Outsourcing bankowy
11.6. Sankcje za wykonanie czynności bankowych bez zezwolenia
Rozdział 12. Czynności bankowe zastrzeżone dla banków (sensu stricto)
12.1. Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
12.1.1. Rodzaje rachunków bankowych
12.1.2. Umowa rachunku bankowego
12.1.3. Umowa rachunku oszczędnościowego
12.2. Prowadzenie innych rachunków bankowych
12.4. Udzielanie kredytów
12.4.1. Kredyt w ujęciu prawnym i ekonomicznym
12.4.2. Rodzaje kredytów
12.4.3. Wniosek kredytowy i decyzja kredytowa
12.4.4. Umowa kredytu
12.4.5. Zdolność kredytowa
12.4.6. Formy udostępniania środków pieniężnych w ramach umowy kredytu
12.4.7. Kredyt bankowy jako kredyt konsumencki
12.5. Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw
12.5.1. Gwarancja bankowa
12.5.2. Potwierdzenie gwarancji bankowej
12.5.3. Akredytywa
12.6. Emitowanie bankowych papierów wartościowych
12.7. Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
12.8. Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego
12.9. Wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banków w odrębnych ustawach
Rozdział 13. Czynności bankowe niezastrzeżone dla banków
13.1. Konsekwencje wprowadzenia katalogu czynności bankowych niezastrzeżonych dla banków
13.2. Wybrane czynności bankowe niezastrzeżone dla banków (sensu largo)
13.2.1. Pożyczka bankowa
13.2.2. Prowadzenie przez banki skupu i sprzedaży wartości dewizowych
13.2.3. Wykonywanie przez banki operacji przy użyciu kart płatniczych
13.3. Działalność bankowa wykonywana przez podmioty inne niż banki (tzw. parabanki)
13.3.1. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
13.3.2. Instytucje pieniądza elektronicznego
13.3.3. Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe
Rozdział 14. Ochrona prawna konsumenta w obrocie bankowym
14.1. Uwagi ogólne
14.2. Samoregulacja w sektorze bankowym a sytuacja klienta (konsumenta) usług bankowych
14.3. Swoboda umów w kształtowaniu treści umów bankowych
14.3.1. Pojęcie i znaczenie wzorców umownych w praktyce bankowej
14.3.2. Bankowe wzorce umowne a niedozwolone klauzule umowne
14.3.3. Swoboda umów a przepisy ustalające tzw. minimalne wymagania co do treści umowy
14.4. Obowiązki informacyjne banku
14.4.1. Obowiązki informacyjne banku wobec klienta w ustawie Prawo bankowe
14.4.2. Obowiązki informacyjne banku wobec konsumentów w ustawach konsumenckich
14.4.3. Skutki niedochowania obowiązków informacyjnych przez bank wobec konsumentów
14.5. Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy w zakresie świadczenia usług bankowych oraz inne szczególne uprawnienia konsumentów
14.6. „Ochrona instytucjonalna” praw i interesów konsumentów w obrocie bankowym