PIT. Komentarz 2010

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny na 1.01.2010 r.
Komentarz uzyskał rekomendację Forum Doradców Podatkowych i został uznany za najlepszą publikację dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jedną z ważniejszych ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy ona bowiem około 23 milionów podatników, przy czym są to nie tylko podatnicy PIT. Jest istotna także dla podatników CIT – niemal wszyscy są bowiem płatnikami zaliczek na podatek (od wynagrodzeń pracowników), albo zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stosowanie przepisów PIT wciąż napotyka wiele problemów interpretacyjnych. Istnieje potrzeba opracowania, które miałoby charakter kompletny i całościowy, a jednocześnie koncentrowało się nie tylko na rozważaniach teoretycznych, ale w odpowiednim zakresie dotykało także aspektów praktycznych, przydatnych w codziennym stosowaniu przepisów ustawy. Komentarz niniejszy ma za zadanie cele te spełnić.

W niniejszym komentarzu klasyczny układ artykułowy został nieco zmodyfikowany przez podzielenie niektórych obszernych artykułów na mniejsze części, a w niektórych przypadkach przez połączenie przepisów zbliżonych tematycznie z różnych jednostek redakcyjnych. Optymalnemu wykorzystaniu komentarza ma służyć zamieszczony na końcu skorowidz przedmiotowy oraz wykaz komentowanych jednostek redakcyjnych ustawy.

Komentarz dotyczy stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r. Szeroko omówiono w nim zmiany, które miały miejsce w ciągu 2009 r. (związane ze świadczeniami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podwyższeniem limitu jednorazowej amortyzacji). Wyjaśnione zostały również zmiany w przepisach podatkowych związane z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych, w tym te dotyczące zasad opodatkowania środków unijnych.
Publikacja w niezbędnym zakresie uwzględnia także regulacje prawne już uchylone, lecz mające wciąż zastosowanie na mocy przepisów przejściowych (np. dotyczące opodatkowania przychodów z nieruchomości, czy też stosowania ulgi odsetkowej).