Wiedza o społeczeństwie, klasa 1-3, karty pracy, część 1, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Cykl Wiedza o społeczeństwie składa się z dwóch podręczników na 3 lata nauki w gimnazjum. Treści nauczania zostały ujęte w podręcznikach według treści zawartych w podstawie programowej. Kolejne podręczniki obejmują następujący zakres materiału:

 Część 1: Człowiek i społeczeństwo, Być uczniem, być obywatelem, W świecie mediów
i informacji, Samorząd terytorialny, Państwo i władza demokratyczna, Aktywność polityczna

 Część 2: Ustrój Rzeczypospolitej, Polska, Europa i współczesny świat, Przedsiębiorczość
i aktywność zawodowa, Współczesny rynek i gospodarka

Podręczniki dzielą się na działy tematyczne, obejmujące zagadnienia społeczno-polityczne oraz gospodarcze, oraz rozdziały, odpowiadające kolejnym jednostkom lekcyjnym.
Tekstowi autorskiemu towarzyszą: fotografie, mapy, rozbudowane ilustracje graficzne, schematy wraz z poleceniami dla ucznia, wyodrębnione graficznie definicje pojęć, ramki zawierające ciekawostki.
Każdy rozdział jest zakończony zestawem poleceń dla ucznia oraz podsumowaniem wiadomości odnoszącym się do problematyki danej jednostki lekcyjnej,
W części 1. podręcznika autorzy opisują, jak funkcjonuje rodzina, grupa, społeczeństwo i państwo, co znaczy pełnić służbę publiczną i być dobrym obywatelem, jak ważny w państwie jest samorząd, a dla uczniów – samorząd uczniowski, jak bardzo ważne jest poszanowanie takich wartości, jak: patriotyzm, tolerancja, tożsamość.
W części 2. podręcznika są prezentowane następujące treści: Konstytucja i zawarte w niej prawa i obowiązki obywatela, miejsce Polski w Europie i na świecie, funkcjonowanie wolnego rynku, racjonalne dysponowanie środkami finansowymi, rynek pracy.
Poza przekazaniem wiedzy podręczniki stwarzają możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wykształcenie tych umiejętności umożliwiają pytania i ćwiczenia oraz prace projektowe zawarte w każdym rozdziale. Podręcznik jest powiązany z kartami pracy – w każdym rozdziale znajdują się odsyłacze do ćwiczeń w nich zawartych. Ćwiczenia te, wykonywane w trakcie lekcji, ułatwią przyswojenie nowych wiadomości lub udoskonalenie umiejętności.