Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny na 30.06.2010 r.
Uregulowanie w Polsce praw pacjenta w jednej ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma olbrzymie znaczenie dla kształtowania zakresu przedmiotowego prawa medycznego. Celem komentarza jest próba prezentacji szeroko pojmowanej relacji, jaka zachodzi miedzy pacjentem a cała złożona infrastruktura instytucjonalna opieki zdrowotnej oraz zróżnicowanym kręgiem osób, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Istotna role odgrywają tutaj szczególnie przepisy prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa ubezpieczeń zdrowotnych.

Adresaci:

Komentarz adresowany jest do osób wykonujących zawody medyczne, czyli m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, a także przedstawicieli innych zawodów związanych z ochrona zdrowia, takich jak: menedżerowie, pracownicy NFZ, pracownicy socjalni, liderzy i działacze organizacji pozarządowych działający w zakresie ochrony zdrowia oraz prawnicy. Pozycja będzie przydatna również dla wykładowców i studentów szkół wyższych kształcących się w zakresie nauk medycznych, słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia.