Rozwój w dobie globalizacji

Opublikowany Autor blogksiazki

Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy utrudnia rozwój, Autorzy książki skupili swoją uwagę na analizie takich zagadnień, jak:

rozwój w perspektywie teoretycznej (np. definicje pojęcia rozwoju, globalizacji) i historycznej (np. ewolucja teorii wzrostu i rozwoju);
przestrzenne aspekty rozwoju i globalizacji (np. zjawiska urbanizacji, migracji zarobkowych czy turystyki międzynarodowej);
najważniejsze stare i nowe kwestie rozwoju gospodarczego (np. ewolucja systemów gospodarczych, podział dochodów, problem ekspansji korporacji transnarodowych, propagowanie zasad sprawiedliwego handlu);
rola instytucji w procesach rozwojowych (np. koncepcja obywatelstwa, prawa człowieka, zagadnienia związane z terroryzmem politycznym i pomocą rozwojową);
społeczno-kulturowy wymiar rozwoju (np. zagadnienie zderzenia cywilizacji, aspekty rewolucji informacyjnej, rola kobiet).
Książkę warto polecić: studentom ekonomii, zarządzania, politologii i stosunków międzynarodowych, słuchaczom różnych studiów podyplomowych (np. Rozwój w Dobie Globalizacji – Global Development na Uniwersytecie Warszawskim), pracownikom naukowym i pracownikom instytucji rządowych i samorządowych.