Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny: 30.06.2010 r., z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych wchodzących w życie 1.01.2010 r.

Upływ dwudziestu lat od pojawienia sie regionalnych izb obrachunkowych w ustawie o samorządzie gminnym stanowi odpowiedni moment do dokonania podsumowania ich funkcjonowania z punktu widzenia nie tylko doktrynalnego, odpowiadającego na pytania podstawowe: o ich ustrojowa pozycje, o role w systemie finansów publicznych, o charakter wykonywanych zadań (nadzorczych, kontrolnych, opiniodawczych i szkoleniowych), o porównanie polskiego wariantu z innymi obowiązującymi w państwach Unii Europejskiej, lecz także z perspektywy bardzo praktycznej, czyli wykładni aktualnie obowiązujących przepisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych. Przedstawiana publikacja stanowi pierwsze w literaturze polskiej tak szerokie omówienie i skomentowanie instytucji regionalnych izb obrachunkowych.
Specyfika zaproponowanego ujęcia polega na połączeniu w jednym opracowaniu szeregu artykułów analizujących zasadnicze aspekty statusu prawnego i zakresu działania regionalnych izb obrachunkowych (co w rezultacie daje swoistą, "multiautorską" monografię tych organów) z klasycznym komentarzem do ustawy uwzględniającym także treść rozporządzeń wykonawczych. Taka koncepcja wymagała skomponowania odpowiedniego zespołu autorów. W pierwszej części – monograficznej – wypowiadają sie przedstawiciele świata nauki, zaś w części drugiej – komentarzowej – dominują przedstawiciele praktyki, przede wszystkim pracownicy izb obrachunkowych.
Adresaci:
Przedstawiony wyżej charakter tej publikacji oznacza, ze kierowana jest ona do szerokiego kręgu czytelników, zarówno należących do środowiska naukowego, jak i do osób praktycznie stosujących te ustawę, czyli przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Autorzy maja tez nadzieje, ze książka ta znajdzie się na biurku każdego członka kolegium i pracownika regionalnych izb obrachunkowych.