Radzieccy Niemcy. Między deportacją a masową emigracją (1941-1991)

Opublikowany Autor blogksiazki

Praca Jakuba Koralewskiego wypełniła zauważalną lukę w polskiej literaturze przedmiotu. Autor podjął i z dużym znawstwem przedstawił problem, którego znaczenie wykracza poza wytyczone w pracy ramy czasowe.
doc. dr hab. Stanisław Żerko

Losy ludności niemieckiej (sowieckich Niemców) zamieszkujących Związek Sowiecki przez długie lata nie były przedmiotem eksploracji historycznej. […] W pracy, w czterech rozdziałach, ukazane zostały wydarzenia z blisko pięćdziesięciu lat, poczynając od wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku do masowej emigracji sowieckich Niemców w latach 1989 – 1991. Chronologia poszczególnych rozdziałów podporządkowana została zmianom, jakie w okresie tego półwiecza zachodziły w samym Związku Sowieckim oraz w relacjach sowiecko-niemieckich z chwilą powstania w maju 1949 roku Republiki Federalnej Niemiec.
prof. dr hab. Artur Kijas