Rachunkowość. System informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opublikowany Autor blogksiazki

Niniejsza publikacja, przygotowana przez zespół autorów-pracowników naukowych Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego – pod kierunkiem prof. Marii Hass-Symotiuk, stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych). Ujęto w niej problemy najbardziej aktualne i kluczowe ze wskazaniem możliwości różnych rozwiązań przy wykorzystaniu obowiązujących regulacji prawnych (w szczególności: prawa bilansowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych itp.).

Część pierwsza książki ukazuje rolę i rangę rachunkowości jako instrumentu zarządzania (języka biznesu) zakładami opieki zdrowotnej. W części drugiej przedstawiono zasady i metody budowy zakładowego planu kont, w tym wzorcowy plan kont wraz z komentarzem, odpowiadający na potrzeby informacyjne kierownictwa tych jednostek.
Publikacja jest skierowana do kierownictwa zakładów opieki zdrowotnej oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunkowości, głównych księgowych prowadzących księgi rachunkowe oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Z uwagi na całościowe omówienie zagadnień generowania i wykorzystania informacji finansowych może ona stanowić pomoc dla organów założycielskich tych jednostek w sprawowaniu funkcji nadzoru i kontroli. Może być ona także wykorzystana przez słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego: słuchaczy studiów podyplomowych z zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, studentów studiów ekonomicznych, a także przez biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe zakładów opieki zdrowotnej.