Przestępstwo korupcji w sporcie

Opublikowany Autor blogksiazki

Niniejsza książka jest zmodyfikowaną wersją rozprawy doktorskiej, na podstawie której Renata Żurowska, będąc uczestnikiem Studium Doktoranckiego, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jest sędzią Sądu Rejonowego w Poznaniu.
Korupcja w sporcie bardzo dotkliwie godzi w ideę uczciwego współzawodnictwa sportowego. Wprawdzie zjawisko to w pewnym stopniu zawsze towarzyszyło sportowi, to jednak w sporcie współczesnym bywa rejestrowane często oraz w niepokojących rozmiarach, ostatnio także w Polsce. Okoliczność ta skłania do tego, aby reagować na to zjawisko także instrumentami prawnokarnymi, egzekwując z tego tytułu odpowiedzialność karną..
W prezentowanej książce der Renata Żurawska wskazuje możliwości karania w Polsce na podstawie stosowanych przepisów Kodeksu karnego za zachowania związane z korupcją w sporcie. Przed nowelizacją Kodeksu karnego, obowiązująca od 2003 r., możliwością kwalifikowania takich zachowań, zwłaszcza jako przestępstw przewidzianych w art. 228 i 229 k.k Okoliczność ta skłania do stworzenia w 2003 r. w kodeksie karnym, w trybie jego nowelizacji, specjalnego typu przestępstwa biernej i czynnej korupcji sportowej, przestępstwa ujętego w art 296b. Gruntownej analizie poddane ustawowe znamiona tego przestępstwa, weryfikując w ten sposób trafność jego ujęcia. Wskazano jego wad, co winno skłaniać do stosowanej modyfikacji analizowanych przepisów.
Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc