Preregrynacje do żródeł. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku. Część 2

Opublikowany Autor blogksiazki

Prezentowana publikacja stanowi kontynuację książki Peregrynacje do źródeł. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesności (Lublin 2006). Tworzy drugie ogniwo serii odkrywania "swojszczyzny", odsłaniając bogactwo wciąż nowych aspektów związanych z ojczysta krainą w kontekście Lubelszczyzny jako miejsca urodzenia lub przestrzeni wywołującej natchnienie i inspirację do powrotów mentalnych. Książka wpisuje się również w procesy przemian, które mają miejsce w ostatnich latach w Polsce, takie jak: globalizacja, postkomunistyczna peryferyjność czy kłopoty społeczności regionalnych z tożsamością. Poszukiwanie tożsamości ukazuje, jak złożone jest to zadanie badawcze, niełatwo uchwytne w formułę definicyjną. Proponowane w tomie Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku rozprawy mają charakter komplementarny wobec tych zagadnień i wyzwań współczesność. […] Takie ujęcie wzbogaca wieloaspektowość zainteresowań historycznoliterackich i pozwala pokazać nowatorstwo realizacji tej problematyki w kontekstach egzystencjalnych, psychologicznych i aksjologicznych.