Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat

Opublikowany Autor blogksiazki

To już czwarta publikacja Wydawnictwa eMPi2 dotycząca Powstania Wielkopolskiego. Książka stanowi zbiór referatów z ogólnopolskiej konferencji naukowej 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 pod redakcją naukową Janusza Karwata. Celem niniejszej publikacji jest upowszechnienie dorobku naukowo-badawczego, traktującego o Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919 w 90. rocznicę jego wybuchu. Mamy nadzieję, że książka poszerzy wiedzę Wielkopolan, zwłaszcza młodego pokolenia, o tym największym wydarzeniu historycznym regionu w XX wieku. Poprzez wydawnictwo książkowe problematyka powstańcza zostanie spopularyzowana wśród studentów, młodzieży licealnej, a także wśród mieszkańców regionu.

Książka jest zbiorem tekstów najwybitniejszych specjalistów (Paweł Anders, Tadeusz Jeziorowski, Janusz Karwat, Zdzisław Kościański, Waldemar Łazuga, Benon Miśkiewicz, Zbigniew Pilarczyk) tej problematyki z najważniejszych ośrodków akademickich, m.in. Polskiej Akademii Nauk, uniwersytetów, instytutów resortowych. Publikacja porusza, oprócz znanych już aspektów wiktorii wielkopolskiej, także mniej do tej pory zbadane zagadnienia i jest próbą odnalezienia odpowiedzi na następujące pytania:

– Jak to się stało, że w latach zaborów Wielkopolanie z bezwolnego przedmiotu pruskiej polityki stali się aktywnym podmiotem własnych losów?
– Jak wyglądają pamięć i tradycje o Powstaniu Wielkopolskim w świadomości mieszkańców regionu?
– Jaka jest obecność Powstania Wielkopolskiego w historiografi i polskiej i niemieckiej?
– Co Wojsko Wielkopolskie wniosło do tworzonej armii II Rzeczypospolitej?
– Jaki był wysiłek ekonomiczny Wielkopolan w okresie walk o niepodległość?
– Jaka była symbolika Armii Wielkopolskiej (mundury, sztandary, znaki, odznaczenia)?
– Jak społeczeństwo wielkopolskie zaangażowało się w walkę powstańczą?

Ponadto autorzy tekstów przedstawili międzynarodowe aspekty Powstania Wielkopolskiego, rolę ruchu kombatanckiego uczestników tego czynu zbrojnego, a także udział kobiet, duchowieństwa i mieszkańców wsi w czynie zbrojnym.