Ius internet. Między prawem a etyką

Opublikowany Autor blogksiazki

Pierwsze na polskim rynku wydawniczym zestawienie problematyki zbiegu norm prawnych i reguł etycznych w internecie. Analizuje zastosowanie najnowszych technologii internetowych pod kątem możliwości ich regulacji przepisami prawa krajowego i międzynarodowego oraz normami etycznymi. Wskazuje braki istniejących porządków prawnych i opisuje regulaminy etyczne, za pomocą których cyberspołeczności wypełniły owe luki. W książce opisano przykłady netykiety, fenomenu Wikipedii, ruchów: Creative Commons oraz Free Software Foundation jako skutecznie funkcjonujących rozwiązań etycznych dla trudnych problemów prawnych. Książka zawiera także omówienie aktualnych zagadnień wymagających połączenia regulacji prawnych z odwołaniem do norm etycznych, takich jak rozwój pamiętników sieciowych (blogów) czy rosnące zagrożenia dla prywatności w dobie sieci semantycznej. Dla regulacji cyberprzestrzeni proponuje odwołanie do leżącej u podstaw prawa międzynarodowego koncepcji ius gentium, jako prawa narodów opartego na normach wspólnych wszystkim społecznościom. Zdekodowanie norm etycznych, wspólnych cyberspołeczności, pozwoliłoby na wykształcenie nowego porządku prawnego, właściwego cyberprzestrzeni – Ius internet.

Joanna Kulesza, doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, stypendystka organizacji Internet Governance Project, Fundacji Partners Polska i Fundacji Roberta Boscha, wieloletni konsultant Politechniki Łódzkiej w zakresie międzynarodowej współpracy badawczej PŁ – autorka jej regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony własności intelektualnej. Autorka nagrodzonej m.in. przez Prezydenta RP oraz Ministra Gospodarki rozprawy doktorskiej na temat zarządzania internetem oraz licznych publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i prawa nowych technologii, również w języku angielskim i niemieckim.

Autorka trafnie wskazuje na nieadekwatność tradycyjnych mechanizmów regulacyjnych (aterytoralność Internetu) i fakt, że przynosi on nowe, do tej pory nieznane prawu techniki regulacyjne (…). Internet na nowo postawił przed nami problem granic wolności słowa, prawa do prywatności i skonfrontował nas z nowymi i dotychczas nieznanymi zjawiskami (cyberprzestępczość i wiele innych). To stawia nas przed problemem odpowiedniej regulacji procesów zachodzących w Internecie. (…) Wskazać należy, że praca Autorki w kompetentny sposób łączy wątki teoretyczne z wątkami praktycznymi. Dostarcza wiele materiałów do przemyśleń tak dla filozofów i socjologów, jak polityków i prawników dostarczając tym ostatnim wiele informacji o problemach i przedsięwzięciach regulacyjnych związanych z Internetem na całym świecie.
prof. Lech Morawski
Katedra Teorii Prawa, Wydział Prawa i Administracji UMK