Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999-2009

Opublikowany Autor blogksiazki

Publikacja bada wpływ procesu integracji europejskiej na koncepcje normatywne, ustawodawstwo i praktykę organów stosujących prawo w poszczególnych państwach członkowskich, w tym konkretnym przypadku w Republice Federalnej Niemiec.
"Celem rozprawy jest, po pierwsze, przedstawienie dotychczasowego dorobku naukowego w zakresie teorii europeizacji, który powstał głównie w Europie Zachodniej i jest w dużej mierze dziełem politologów, jak również zaadaptowanie go na potrzeby badań nad prawem krajowym w ogóle oraz własnych badań nad krajowym prawem imigracyjnym w szczególności, tam zaś, gdzie okazuje się to konieczne, sformułowanie nowych propozycji definicyjnych w celu stworzenia ram teoretycznych do dalszych rozważań. Po drugie, autorka postawiła sobie za cel zbadanie przebiegu, form, sposobów, zakresu i skutków europeizacji niemieckiego prawa imigracyjnego, a tym samym zweryfikowanie prawidłowości wyników dotychczasowych badań w tym zakresie."
(ze Wstępu)