Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, podręcznik, część 1, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika przedsiębiorstw, powstały na bazie podręcznika Stanisława Dębskiego. Zawiera wiedzę z zakresu tworzenia i działalności podmiotów gospodarczych (działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej i budowlano-montażowej). Prezentuje również tematykę dotyczącą handlu zagranicznego (w tym wewnątrz UE), obrotu pieniężnego, giełdy papierów wartościowych oraz zatrudnienia i płac.

Każdy rozdział zawiera wstępny opis kluczowych zagadnień, wykład wzbogacony licznymi przykładami, podsumowanie najważniejszych zagadnień, test wielokrotnego wyboru, zadania (Rusz głową!), tekst dla zainteresowanych (Kto pyta, nie błądzi!). Omawianą tematykę przybliżają uczniom ilustracje graficzne, wykresy i schematy.

Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]. Stanowi niezbędne kompendium wiedzy w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.