Atlas przestępczości w Polsce 4

Opublikowany

Wprawdzie lepsze jest wrogiem dobrego, nie sposób było jednak zastosować się do tej użytecznej maksymy przy konstrukcji czwartej edycji Atlasu przestępczości w Polsce. Różni się więc on znacznie od poprzednich (ukazały się one odpowiednio w latach 1994, 1999 i 2003) pod względem zarówno układu, jak i objętości. Wzrastająca ilość danych (wynikająca m.in. z coraz większej … Czytaj dalej Atlas przestępczości w Polsce 4

Kodeks postępowania karnego

Opublikowany

Stan prawny z uwzględnieniem zmian na dzień 31 marca 2010 r. oraz wchodzącym w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodek karny skarbowy oraz niektórych inny ustaw.

Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych

Opublikowany

Publikacja jest trzecią częścią serii opracowań Autorek poświęconej prawom ofiar przestępstw. W odróżnieniu od dwóch poprzednich pozycji (Prawa ofiar przestępstw i Uprawnienia pokrzywdzonego, Warszawa 2009), nie dotyczy ona polskich regulacji prawnych, lecz przedstawia międzynarodowe standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw. W zbiorze zamieszczono w pierwszej kolejności dokumenty o uniwersalnych prawach człowieka poświęcone uprawnieniom wszystkich ofiar, a … Czytaj dalej Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych

Kodeks wykroczeń. Komentarz

Opublikowany

Stan prawny na 1.09.2009 r.Komentarz jest dziełem pracowników Katedry Prawa Karnego Porównawczego UMCS w Lublinie, pod redakcją naukową prof. zw. dr hab. Marka Mozgawy. Stosownie do przyjętego założenia przedstawiono w nim w sposób w miarę syntetyczny analizę przepisów kodeksu wykroczeń. W komentarzu uwzględniono poglądy doktryny prawa wykroczeń, w koniecznym dla dokonania analizy zakresie. Autorzy nie … Czytaj dalej Kodeks wykroczeń. Komentarz

Internacjonalizacja współczesnego procesu karnego w Polsce

Opublikowany

W świetle zgłaszanych we współczesnym świecie haseł integracyjnych na ogólnoświatowym lub regionalnym poziomie, w zasięgu których znalazł się także i polski proces karny, zainteresowanie Autorki wzbudziła kwestia oceny jego możliwości absorpcyjnych i otwarcia na przyjęcie rozwiązań wypracowanych poza systemem krajowym. Znane dotychczas opracowania poświęcone tym zagadnieniom oscylują wokół konkretnych poziomów, a więc na poziomie regionalnym … Czytaj dalej Internacjonalizacja współczesnego procesu karnego w Polsce

Kryminologia. Testy dla studentów

Opublikowany

Czy znasz odpowiedzi na takie pytania:Kiedy powstał paradygmat neoklasyczny w kryminologii?W strukturze jakiej orgranizacji znajduje się Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu?Czym charakteryzuje się holenderski model polityki narkotykowej?Na czym polega zaprzeczenie odpowiedzialności według teorii technik neutralizacji?Jakie pojednawcze sposoby rozwiązywania sporów przewiduje polskie prawo?Co wykazało badanie Susan Estrich na … Czytaj dalej Kryminologia. Testy dla studentów

Kodeks karny

Opublikowany

Publikacja zawiera materiały z konferencji pt. "Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian", która odbyła się w Nałęczowie w dniach 22-24 czerwca 2008 r., zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów oraz Katedrę Prawa Karnego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. … Czytaj dalej Kodeks karny

Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej

Opublikowany

Liczba osób znajdujących się w zakładach karnych wzrosła u nas w okresie ostatnich 10 lat na tyle, że Polska stała się jednym z krajów o najwyższym „współczynniku prizonizacji” (liczba więźniów na 100 tysięcy ludzi) w Europie. Stąd też jednym z głównych problemów polskiej polityki karnej jest poszukiwanie takich środków penalnych, które mogłyby zastąpić pozbawienie wolności.W … Czytaj dalej Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej

Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego

Opublikowany

Publikacja przedstawia różne modele postępowania przygotowawczego, poprzez pryzmat roli, jaką w tym stadium postępowania ma do odegrania sąd. Omówiono w niej zalety oraz wady poszczególnych modeli, w tym zwłaszcza instytucji sędziego śledczego oraz potrzebę jej wprowadzenia do polskiego modelu postępowania przygotowawczego. W monografii, obok aspektu teoretycznego, dużo miejsca poświęcono także roli sądu w postępowaniu przygotowawczym … Czytaj dalej Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego

Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich

Opublikowany

Przestępczość nieletnich to temat niezwykle popularny w polskiej debacie publicznej. Niestety popularne przekonania dalekie są od rzeczywistości. Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie, na ile owo powszechne mniemanie znajduje potwierdzenie w faktach, czyli jak wygląda przestępczość dzieci w Polsce oraz kim są sprawcy czynów zabronionych. To pierwsza od wielu lat próba scharakteryzowania tego zjawiska oparta na … Czytaj dalej Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich