Spółka jawna jako podmiot prawa

Opublikowany

Publikacja niniejsza, poświęcona rozpowszechnionej w obrocie gospodarczym spółce jawnej, może być uznana za jedną z pierwszych w naszej literaturze monografii o tzw. ułomnych osobach prawnych. Autor nie tylko szczegółowo uzasadnia tezę, w myśl której spółka jawna na tle obowiązujących przepisów jest podmiotem prawa, ale też omawia konsekwencje z tego wynikające. Parafrazując pojawiający się niekiedy zarzut, … Czytaj dalej Spółka jawna jako podmiot prawa

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz

Opublikowany

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadza rozszerzoną odpowiedzialność przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny lub elektroniczny, która polega na obowiązku zorganizowania i sfinansowania zbierania/odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dalszego jego przetwarzania. W określonych sytuacjach odpowiedzialność ta przechodzi na podmioty sprowadzające sprzęt elektryczny lub elektroniczny – importerów lub wewnątrzwspólnotowych nabywców, a także na przedsiębiorców … Czytaj dalej Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Opublikowany

Problematyka podjęta w książce wpisuje się w nurt rozważań na temat zdolności systemów prawnych do regulacji zjawisk gospodarczych, które ze względu na gwałtowny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych uzyskały międzynarodowy lub globalny wymiar. Na kanwie działalności platform handlu elektronicznego autor ukazuje, iż skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom konkurencji w skali międzynarodowej i globalnej jest utrudnione ze względu … Czytaj dalej Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zagadnienia praktyczne

Opublikowany

Publikacja stanowi aktualny i rzetelny przewodnik po najważniejszych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Książka składa się z dwóch części: merytorycznej oraz załączników – wzorów pism i formularzy, które niewątpliwie będą pomocne w bieżącej działalności tego rodzaju spółek. Walorem opracowania jest także to, iż zawarte w nim rozwiązania zostały zaczerpnięte z praktyki zawodowej Autorek. … Czytaj dalej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zagadnienia praktyczne

Spółka akcyjna. Tom 3 Biblioteki Prawa Spółek

Opublikowany

Stan prawny na 1.01.2010 r.Książka stanowi pełne omówienie zagadnień związanych z typem normatywnym spółki akcyjnej, ujętych w sześć grup problemowych, takich jak: ogólna konstrukcja jurydyczna spółki akcyjnej, problematyka prawna akcji rozumianych jako tytuł uczestnictwa w spółce, istota kapitału zakładowego wraz z opisaniem operacji, jakie na nim są dokonywane, z uwzględnieniem trybu oferty publicznej akcji, zasady … Czytaj dalej Spółka akcyjna. Tom 3 Biblioteki Prawa Spółek

Handlowe spółki osobowe

Opublikowany

Stan prawny na 1.01.2010 r.Książka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kompleksowego opracowania dotyczącego handlowych spółek osobowych. Zaprezentowano w niej w sposób systemowy wszystkie handlowe spółki osobowe. Zamiarem Autora nie było odrębne odniesienie poszczególnych spółek, niezależnie od siebie, ale próba znalezienia pewnych punktów wspólnych dla spółek osobowych, w szczególności przez odwoływanie się do rozważań dotyczących spółki jawnej, … Czytaj dalej Handlowe spółki osobowe

Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Tom 4 Biblioteki Prawa Spółek

Opublikowany

Stan prawny na 1.03.2010 r.Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych stanowi próbę pełnego i systematycznego ujęcia zasadniczo nowej problematyki, która była regulowana w kodeksie spółek handlowych jedynie fragmentarycznie bądź nie była regulowana w ogóle. Zagadnienie to nie doczekało się więc ani znaczącej literatury, ani ustalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego, a wypowiedziane w tym zakresie poglądy dalekie … Czytaj dalej Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Tom 4 Biblioteki Prawa Spółek

Aplikacja 2010. Prawo gospodarcze i handlowe.

Opublikowany

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą? A może przygotowujesz się do egzaminu końcowego na aplikacji lub chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Pytania zostały sformułowane w taki sposób, aby nie tylko sprawdzać wiedzę, ale także ją systematyzować. Do każdego pytania przypisane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Testy zawierają odpowiedzi wskazujące podstawę prawną, … Czytaj dalej Aplikacja 2010. Prawo gospodarcze i handlowe.

Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji

Opublikowany

W niniejszej monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak w warunkach dokonującej się ekonomizacji stosowania art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinno się obecnie interpretować ustawowe przesłanki zakazu nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców, zamieszczone w art. 9 polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Opracowanie zawiera analizę sankcji nakładanych na przedsiębiorców za naruszenie wspomnianego … Czytaj dalej Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji

Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I

Opublikowany

Stan prawny na 1.10.2010 r.Pierwszy tom komentarza do prawa ubezpieczeń gospodarczych zawiera omówienie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz rzeczniku ubezpieczonych, a także ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.Redaktorzy i współautorzy … Czytaj dalej Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I