Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne

Opublikowany Autor blogksiazki

"Najnowsza historia polityczna sytuująca się w obrębie politologii, a pośrednio i socjologii polityki, stanowi szczególnie interesujące pole rozważań nad zagadnieniem roli i znaczenia źródeł różnej proweniencji, przydatnych w badaniach politologicznych. Ze względu na strukturę tych nauk, związanych m.in. z rekonstrukcją faktów naukowych osadzonych w czasie i przestrzeni, przejście od etapu tradycyjnych badań charakterystycznych dla nurtu deskryptywnego do badań nowatorskich, opartych o teorię, jest przedsięwzięciem złożonym."
(ze Wstępu)