Pamięć o psalmie. Sacrum/profanum we współczesnej poezji rosyjskiej (książka w jezyku rosyjskim)

Opublikowany Autor blogksiazki

Publikacja w języku rosyjskim.
Głównym tematem zainteresowań badawczych dr hab., prof. UW Ludmiły Łucewicz jest rosyjska poezja psalmiczna. Obserwuje ona to zjawisko i jego ewolucję na przestrzeni stuleci – od wieku XVI aż po czasy nam współczesne. Pamięć o psalmie. Sacrum/profanum w rosyjska poezji XX wieka, to siódma z kolei książka Ludmiły Łucewicz na ten temat. Tym razem autorka wprowadza do obiegu naukowego poezję psalmiczną drugiej połowy XX wieku i pierwszej dekady XXI stulecia (najnowsze wymienione przez nią publikacje psalmów pochodzą z roku 2007). Jest to materiał całkowicie nowy, niezbadany, za czasów sowieckich krążący w drugim obiegu, a po transformacji ustrojowej ilościowo coraz bogatszy, dziś wręcz nie do ogarnięcia.
Monografia składa się ze wstępu, dwóch części podzielonych z kolei na rozdziały (w pierwszej jest ich siedem, w drugiej – trzy), zakończenia oraz imponującej objętościowo bibliografii.
Celem pracy – stwierdza Autorka – jest "prześledzenie głównych dróg rozwojowych rosyjskiej poezji psalmicznej w XX wieku, to znaczy, prezentacja zgromadzonego materiału i analiza tekstów, zainspirowanych treściami i poetyką świętej księgi". Jest to niezbędne, bowiem nie istnieją jak dotąd prace naukowe, rozpatrujące specyfikę i ewolucję liryki psalmicznej w tym okresie, brak analiz jej różnorakich jej trawestacji, przekładów i naśladownictw, parafraz, wariantów, reminiscencji, a także oceny jej odbioru społecznego w Rosji.