Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective

Opublikowany Autor blogksiazki

Tematyka zbioru koncentruje się na komunikacyjnych i społecznych aspektach dyskursów publicznych w dobie globalizacji. W centrum zainteresowania autorów znajdują się zagadnienia, takie jak: nowa wielojęzyczność i wielokulturowość, dynamika postmodernistycznej tożsamości społecznej (etniczność, tożsamość europejska, tożsamość konsumencka), zmiany językowe i kulturowe dokonujące się w przekazie publicznym pod wpływem języka angielskiego i nowych technologii, dyskurs mediów (zwłaszcza ideologizacja dyskursów politycznych).
Z teoretyczno-metodologicznego punktu widzenia zebrane prace reprezentują tzw. krytyczno-dyskursywne podejście w naukach społecznych. Trzon stanowią ujęcia lingwistyczne spod znaku lingwistyki krytycznej, lingwistyki politycznej czy tzw. krytycznej analizy dyskursu. Całość ma charakter interdyscyplinarny, a spójności nadaje jej właśnie koncentracja na krytycznej interpretacji dyskursów publicznych, głównie o charakterze politycznym. Przeważają analizy społeczne i językowe konkretnych kwestii (tekstów), w większości dotyczących bezpośrednio kontekstu europejskiego. Obok interpretacji danych empirycznych pojawia się refleksja teoretyczna, skupiająca się na ocenie i prognozie wyzwań, jakie wiek XXI stawia przed zintegrowanym modelem społeczno-językowej analizy zjawisk komunikacyjnych we współczesnych społeczeństwach. Dwujęzyczny charakter tomu (angielsko-niemiecki) umożliwia porównanie obu krytyczno-dyskursywnych tradycji badawczych oraz ukazanie różnic językowo-kulturowych analizowanych dyskursów publicznych.