Entomologia. Tom 1. Entomologia ogólna

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik akademicki Entomologia to wartościowe i wyczerpujące źródło najnowszej wiedzy z zakresu entomologii i godna polecenia pomoc dydaktyczna. Pomyślany jest jako dwutomowe opracowanie, obejmujące Entomologię Ogólną i Entomologię Szczegółową.

W pierwszym tomie Autorzy przedstawiają podstawy ento­mologii ogólnej obejmujące budowę morfologiczną i anatomiczną owadów wraz z elementami fizjologii, rozwój, systematykę i taksonomię tej grupy zwierząt oraz wybrane zagadnienia z ekologii owadów. Zamieszczono także charakterystykę rzędów owadów występujących w naszym kraju wraz z uwagami o roli biocenotycznej ważniejszych rodzin i ich znaczeniu gospodarczym oraz przegląd podstawowych metod dotyczących gromadzenia materiału, jego opracowania, konserwacji i przechowywania zbiorów.

Drugi tom książki Autorzy zamierzają poświęcić entomologii szczegółowej. Poza obszerną częścią obejmującą przegląd i charakte­rystykę rodzin oraz wybranych gatunków, ważnych z punktu widze­nia gospodarczego i przyrodniczego, zostanie zamieszczone szerokie wprowadzenie przedstawiające zagadnienia związane z funkcją jaką pełnią owady w agrocenozach i otoczeniu człowieka. Tom ten będzie zawierał ocenę strat spowodowanych przez owady w go­spodarce człowieka, podstawy teoretyczne ochrony roślin wraz z aspektami ekonomicznymi, zagadnienia prognozowania i sygna­lizacji gatunków szkodliwych, odporności roślin na owady, a także przegląd współczesnych metod ochrony roślin. Wiele zagadnień zostanie przedstawionych w ujęciu historycznym, wskazując na ewolucję poglądów w tej dziedzinie oraz stanowisko współczesne. Wszystkie zagadnienia nawiązujące do ochrony roślin, która jest wiedzą szybko starzejącą się, uwzględniają ostatnie osiągnięcia w tej dziedzinie, np. ochronę roślin na drodze modyfikowania roz­woju i zachowania owadów, nowe propozycje w zakresie wykorzy­stania naturalnych wrogów czy zastosowania metod biotechnolo­gicznych.